In kim loại, chai lọ ấm chén và các chất liệu khác